Institut pro místní správu MV ČR Benešov

Institut je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra. Ve vzdělávání máme dvojí roli. Jsme orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Zároveň působíme jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

Ročně Institut připraví a realizuje skoro 400 vzdělávacích akcí pro téměř 6000 úředníků. Veškeré vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Tyto programy vyhotovují a následně realizují erudovaní zaměstnanci Institutu ve spolupráci s externími spolupracovníky. Institut pro veřejnou správu Praha trvale modernizuje svoji činnost, uplatňuje při uskutečňování vzdělávacích aktivit nové androdidaktické zásady a moderní technologie s cílem výuku v kurzech optimalizovat. To vyžaduje nejen neustálou modernizaci didaktické techniky, ale i soustavnou práci s lektorským sborem.

Od 4. května 2010 došlo z rozhodnutí ministra vnitra k přesunu vybraných agend z Institutu státní správy na Institut pro veřejnou správu Praha. Institut pro veřejnou správu Praha tak bude zajišťovat školení nejen pro územní samosprávné celky, ale nově také pro zaměstnance ústředních správních úřadů.

Institut se výrazně angažuje i v zahraničních aktivitách a to hned v několika směrech. Jedním je účast v mezinárodních uskupeních zaměřených na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy (člen asociace Ento, člen Sítě institucí a škol ve veřejné správě ve střední a východní Evropě NISPACee, člen Sítě národních institutů a škol zemí EU a účastní se zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy DISPA). Zároveň pravidelně komunikuje se zahraničními institucemi působícími ve veřejné správě i na bilaterální úrovni. Neméně významnou oblastí mezinárodního působení Institutu je účast v Evropských projektech. V letech 2005 – 2007 byl členem nadnárodního řešitelského týmu projektu podporovaného Evropskou komisí pod názvem „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – Cesta ke společnému způsobu vzdělávání“, jehož cílem byla standardizace metodologie vzdělávání úředníků veřejné správy zemí. Na tuto iniciativu se podařilo v letech 2009-2011 navázat projektem „Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky – pokračování společného způsobu vzdělávání“ (www.europeanofficial.eu), který byl rovněž podporován programem Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení a jehož byl Institut koordinátorem. V současné době je Institut leaderem dalšího mezinárodního projektu realizovaného za podpory programu Leonardo da Vinci, který se tentokrát zaměřuje na porovnávání etických standardů a forem vzdělávání v této oblasti ve veřejné správě do projektu zapojených evropských zemí.

Oporou pro určování trendů rozvoje Institutu a jeho činnosti je jeho analytická činnost. Z dostupných informací jsou vytvářené rozbory vzdělávacích potřeb, analýzám jsou podrobovány informace ze zpětných vazeb. Cílem je zajistit optimalizaci prohlubování kvalifikace, pečovat o aktuálnost systému vzdělávání a poskytovat všem účastníkům maximum informací. Zároveň Institut připravuje širokou nabídku odborné studijní literatury v podobě pracovních sešitů, sylabů i skript a to v rámci své vlastní vydavatelské a nakladatelské činnosti. Veškerá studijní literatura (pracovní sešity, sylaby a skripta) je členěna do čtyř edičních řad dle jejich zaměření. V posledních několika letech se podařilo zavést úspěšně do praxe distanční formu vzdělávání prostřednictvím vlastního výukového prostředí pro distanční formu vzdělávání.

Velký důraz klade Institut na naplnění svého základního cíle – být moderním, spolehlivým, seriózním a otevřeným partnerem úřadům, jejich úředníkům, občanům i institucím, partnerem, který bude vždy garantem odbornosti, profesionality i kvality. Věříme, že se nám každodenní poctivou prací daří tento cíl naplňovat.


Google+